Pembudayaan Integriti dalam Pendidikan (Bag. 3)

0

Integriti dan Profesionalisme Guru

Istilah integriti digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang seperti, integriti akademik, integriti undang-undang, integriti politik dan integriti guru. Integriti akademik merujuk kepada bagaimana jujur, bermoral, dan komitmen seseorang terhadap akademik. Contohnya pelajar tidak menipu semasa peperiksaan, penulis tidak melakukan plagiarisme, integriti politik merujuk kepada bagaimana seorang ahli politik jujur dalam politik, tetap komited dengan janji politik yang telah dibuatnya. Integriti Undang-undang merujuk kepada bagaimana penguatkuasa undang-undang boleh menguatkuasakan undang-undang jujur tanpa mengira kekayaan, bangsa dan warna kulit. Integriti guru mempunyai maksud bagaimana tahap kejujuran, komitmen moral dan keinginan guru untuk melakukan yang betul dalam menjalankan peranannya dalam dunia pendidikan.

Selaras dengan beberapa definisi yang dinyatakan di atas, maka integriti guru ialah tahap kejujuran, komitmen moral dan keinginan juga usaha guru untuk menjadi insan yang lengkap dan bersepadu menjalankan tugas mereka dengan baik. Integriti seorang guru amatlah tinggi mempengaruhi kejayaan sesuatu pembelajaran. Ini dinyatakan oleh Parmer (2007) dalam bukunya The Courage to Teach, di mana ia menulis “pengajaran yang betul itu, tidak lah semata daripada kepada teknik, pengajaran yang baik datang dari jati diri dan integriti guru”. Dalam bukunya Palmer percaya bahawa pengajaran yang baik tidak terhasil daripada teknik yang baik sahaja, tetapi daripada guru yang berintegriti. Guru yang berintegriti boleh menyatukan dirinya, subjeknya dan pelajarnya sebagai satu kesinambungan pembelajaran. Ia diibaratkan sebagai seorang menganyam, seorang guru yang berintegriti boleh menyatukan perkara yang kompleks dalam satu kesatuan yang utuh. Manifestasinya dapat dilihat dalam hidupnya.

Integriti ialah menjalankan tugas dan kerja dengan sentiasa berpegang teguh ke atas kod etika dan prinsip moral yang teguh. Apabila tingkah laku guru selaras dengan piawaian yang diketahui dan nilai yang dianuti dan mengamalkan apa yang dipercayai, bermakna guru mempunyai integriti. Apabila guru berkata satu perkara tetapi melakukannya sesuatu yang lain, guru tidak mempunyai integriti. Apabila melihat dengan lebih dekat faktor-faktor tersebut yang menyumbang kepada persahabatan yang mesra, kerjaya dan organisasi yang berjaya, dapatlah diringkas bahawa bahawa motivasi dan integriti adalah sangat penting. Seorang guru tidak dilahirkan dengan kualiti seperti ini; jadi apa yang boleh dilakukan ialah membina watak. Apabila seorang guru telah membuat dan menyimpan komitmen, malah komitmen yang kecil, di situlah seorang guru mula membina integriti yang memberi kesedaran tentang kawalan diri dan keberanian serta kekuatan untuk menerima tanggungjawab.

Menurut Sarjana & Khayati (2017), guru yang berintegriti adalah satu keperluan asas bagi keupayaan menjadi guru profesional. Guru yang berintegriti menjadi teladan dan contoh yang baik kepada pelajar. Guru yang berintegriti tercermin dalam sikap dan tingkah laku harian semasa mengajar, mahupun bila berinteraksi dengan murid,rakan sekerja dan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 18 Tahun 2007 berkenaan dengan pensijilan untuk guru profesional, ada empat kompetensi yang mesti dipunyai guru, iaitu:
a) Kompetensi pedagogi, kebolehan yang berkaitan dengan kebolehan pemahaman pelajar, mereka bentuk dan melaksanakan pembelajaran, melaksanakan penilaian pembelajaran, mengembangkan potensi pelajar untuk mengaktualisasikan pelbagai potensinya.
b) Kecekapan profesional, kebolehan yang berkaitan dengan penguasaan bahan pembelajaran secara meluas dan mendalam. Termasuk penguasaan bahan bahan yang diajar di sekolah dan bahan saintifik yang merangkumi bahan, serta penguasaan struktur dan metodologi saintifik.
c) Kecekapan personaliti, kebolehan menjadi peribadi yang disifatkan sebagai guru yang mempunyai keperibadian mantap, matang, bijak dan berakhlak mulia yang boleh menjadi teladan kepada pelajar. d) Kecekapan Sosial, berkomunikasi dan bergaul dengan berkesan dengan pelajar dan dengan rakan-rakan pendidik dan kakitangan pendidikan, serta ibu bapa pelajar/penjaga pelajar dan masyarakat sekeliling (Kementerian Pendidikan Nasional, 2007).
Ehwal yang bertalian dengan integriti guru profesional ialah kecekapan personaliti. Keperluan personaliti guru mengikut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nombor 16 Tahun 2007 berkenaan kepiawaian personaliti ialah: a) bertindak mengikut norma agama, undang-undang, sosial, dan budaya kebangsaan Indonesia, b) menunjukkan diri sebagai seorang yang jujur, berakhlak mulia dan teladan kepada murid dan masyarakat, c) menampilkan diri mereka sebagai stabil, dewasa, matang, bijak, dan peribadi berwibawa, d) menunjukkan etika kerja, tanggungjawab yang tinggi, rasa bangga menjadi seorang guru, dan keyakinan diri, e) Menjaga kod etika profesion perguruan.
Personaliti guru yang bersepadu mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk personaliti kanak-kanak untuk menyediakan dan membangunkan sumber manusia juga kesejahteraan masyarakat, kemajuan negara, dan bangsa pada umumnya (Susanna, 2014). Guru mesti boleh mencipta situasi yang boleh menyokong perkembangan pembelajaran pelajar termasuk dalam berkembang motivasi belajar murid. Tiada satu pun daripada ini tidak kira bagaimana guru memaparkan ciri personaliti keupayaan dalam proses pembelajaran (Rosmiati, Juraid, & Hasan, 2016).
Ciri-ciri personaliti guru mempunyai pengaruh kesan langsung dan kumulatif terhadap tingkah laku pelajar. Tingkah laku yang berpengaruh ini termasuk tabiat belajar, disiplin, semangat pembelajaran, dan motivasi untuk belajar. Yang dimaksudkan ialah dengan ciri keperibadian termasuk pengetahuan, kemahiran, dan sikap. ciri personaliti yang ditunjukkan oleh guru dalam proses pembelajaran akan sentiasa dilihat, diperhatikan, dan dinilai oleh pelajar sehingga timbul dalam diri peserta mendidik persepsi tertentu tentang ciri-ciri personaliti guru (Hamalik, 2000).


Beberapa sikap yang mencerminkan seorang guru mempunyai integriti yang baik seperti yang disampaikan oleh Suparno (2015) ialah 1) Mempunyai kejujuran akademik; 2) Berterusan dalam upaya belajar menjadi profesional; 3) Membangunkan SQ, EQ, dan IQ dalam kehidupan; 4) Tanggungjawab dalam tugas; 5)Menepati masa dan janji; 6) Selaras dengan apa yang diucapkan dan difikirkan; 7) Kesediaan untuk menanggung akibat daripada tindakan; 8) Bersikap terbuka sesama rakan; 9) Sentiasa merenungi apa-apa yang dibuat; 10) membina hubungan dengan Tuhan; 11) memastikan apa yang dilakukan tidak melanggar kod etika; 12) berkeupayaan menkadi teladan dan berintegriti; 13) berani menegur dan mendedahkan penyelewengan; 14) bersikap jujur antara guru dan pelajar; 15) berani mengakui kesilapan; dan 16) berani berterus terang.

Beberapa faktor sokongan dan mengukuhkan integriti di mana semua pelakon yang komited a) motivasi dan dorongan diri, b) keberanian moral dan ketegasan, c) kejujuran, d) ketekalan e) komitmen, f) tekun, g) disiplin diri, g) tanggungjawab h) amanah, i) keadilan (Barnard, et. al, 2008). Tambahan pula seseorang (guru) yang digalakkan mempunyai integriti yang kukuh dicirikan oleh ciri-ciri, (a) boleh dipercayai; (b) konsisten; (c) komitmen; (d) bertanggungjawab; (e) mempunyai kecerdasan emosi.

Huraian tersebut mengesahkan bahawa integriti guru terletak pada komitmen, konsistension dan kejujuran, menjaga diri dan alam sekitar berusaha untuk memastikannya bersih dan teratur, kekal fokus, kelilingi diri dengan orang berkelakuan baik; disokong dengan peraturan, nilai dan norma sedia ada. Jadi, integriti sebenar merujuk kepada konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Guru berintegriti sentiasa dipercayai kerana apa yang menjadi ucapannya juga menjadi perbuatannya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *